Všeobecné obchodní podmínky

Článek 1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Bohemia Hop, a.s., se sídlem Mostecká 2580, 438 01 Žatec, identifikační číslo: 14865602, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 94 (dále jen jako „prodávající“) upravují v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bohemiacrafthop.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Článek 2. Uživatelský účet
1.5. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
1.6. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
1.7. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
1.8. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
1.9. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
1.10. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Článek 3. Předmět smlouvy
1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu zboží, a to chmel níže specifikovaný a umožnit kupujícímu nabýt k němu vlastnické právo. Kupující se zavazuje chmel převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

2. Kvalitativní a kvantitativní určení zboží:
typ: granulovaný chmel, 90
obsah alfa hořkých kyselin: stanoveno dle EBC 7.4.
minimální množství v balení: 1 kg

3. Deklarovaný obsah alfa kyselin je platný k uvedenému datu zpracování.
4. Přípustná váhová odchylka je ± 2 % z uvedeného množství.

Článek 4. Uzavření kupní smlouvy
1.11. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
1.12. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
1.13. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci území České republiky.
1.14. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
1.14.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
1.14.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
1.14.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
1.15. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
1.16. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (e-mail či telefonicky).
1.17. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
1.18. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
1.19. Prostřednictvím webového rozhraní obchodu je umožněno objednat v rámci jedné objednávky zboží o maximální hmotnosti 10 kg. V případě zájmu o objednávku zboží přesahujícího 10 kg je třeba kontaktovat obchodního zástupce prodávajícího Pavlu Kuncovou na tel. 420 725 828 281 či e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
1.20. Prodávající společně se zbožím doručí kupujícímu kopii protokolu o rozboru baleného chmele EBC 7.4 (konduktometrická hodnota), dále kopii vážní listiny a kopii ověřovací listiny vydanou Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským Brno, oddělení chmele Žatec.

Článek 5. Kupní cena, platební podmínky
1.21. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Mostecká 2580, 438 01 Žatec;
 předem bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 117 132 373/0300, vedený u společnosti Banka ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“).
1.2. Místem předání chmele je sídlo prodávajícího, tj. výdejní místo. Náklady spojené s dodáním/přepravou chmele do jiného místa plnění, než je výdejní místo prodávajícího, nese kupující. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou souhrn těchto nákladů.
1.22. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
1.23. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Článek 6. Odstoupení od kupní smlouvy
1.25. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
1.26. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
1.27. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
1.28. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

Článek 7. Práva z vadného plnění
1.29. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a v případě kupujícího spotřebitele současně i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Článek 8. Další práva a povinnosti smluvních stran
1.30. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
1.31. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
1.32. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
1.33. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení spotřebitelských sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
1.34. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
1.35. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.36. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek 9. Všeobecné dodací podmínky
1. Chmel je dle této smlouvy odevzdán kupujícímu dle § 2088 občanského zákoníku:
a) jeho převzetím ve výdejním místě prodávajícího, nebo
b) jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.
2. Kupující se zavazuje dodaný chmel převzít a převzetí potvrdit na průvodních dokladech (dodací list apod.).  
3. Kupující nabývá vlastnictví k dodávanému chmelu:
a) jeho převzetím ve výdejním místě prodávajícího, nebo
b) jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.
4. Nebezpečí škody na chmelu přechází na kupujícího současně s přechodem vlastnického práva.
5. Prodávající se zavazuje předložit kupujícímu na jeho žádost „Prohlášení o shodě“.
6. S ohledem na ustanovení § 2163 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění prodávající prohlašuje, že nejkratší doba trvanlivosti je 3 roky od převzetí chmele za předpokladu správného skladování, a to v chladu, temnu a při teplotě do 3°C. Ustanovení § 2161 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění, se nepoužije.
7. Kvalita prodávaného chmele podle čl. 1 je posuzována podle sklizně roku 2019, přičemž kvalitativní určení zboží podle čl. 1 této smlouvy prodávající garantuje za předpokladu, že chmel bude skladován chladu, temnu a při teplotě do 3°C.
8. Kupující je povinen dodaný chmel převzít a neprodleně po přechodu nebezpečí škody ho prohlédnout a přesvědčit se o neporušenosti obalu a odpovídajícím množství.
9. Zjistí-li kupující rozpor s průvodními doklady, popř. zjevné poškození obalu či chmele, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit prodávajícímu, doručiteli zásilky a písemně ji uvést na průvodním dokladu, popř. dodacím listu spediční služby.
10. Zjevné vady jakosti dodaného chmele je kupující povinen neprodleně písemně reklamovat u prodávajícího, nejpozději však do 14 dnů od odevzdání chmele. K písemné reklamaci podle odst. 4 a 5 tohoto článku je prodávající povinen se písemně vyjádřit do 14 dnů od doručení písemné reklamace kupujícího.
11. Žádná smluvní strana není odpovědna za nesplnění povinnosti z této smlouvy s výjimkou povinnosti zaplatit kupní cenu, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a bránila jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze nebo není možné rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat, a dále, že v době vzniku závazku tuto překážku nemohla reálně předvídat (dále jen ”Vyšší moc”). Odpovědnost za splnění závazku však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.

Článek 10. Ochrana osobních údajů

1.37. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Článek 11. Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran odpovídá druhé straně za to, že obsah svých závazků z této smlouvy začlení do závazků nástupnických subjektů v poměru přejímaných nástupnických práv a povinností.
2. Ostatní práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění, případně dalšími českými právními předpisy.
3. Veškeré písemnosti určené druhé smluvní straně budou zasílány emailem. Strany ujednaly, že účinkem řádného doručení zásilky se rozumí odesláním na e-mailové adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;